วัตถุประสงค์และแนวทาง


วัตถุประสงค์
1.   เพื่อศึกษาการทำน้ำปรุงรสจากผักสะทอน
2.   เพื่อศึกษาการใช้ภูมิปัญญาในการนำพันธุ์ผักพื้นบ้านมาทำการหมักเป็นน้ำปรุงรสทดแทนการใช้น้อย
หรือปลาร้า
3.   เพื่อเก็บรวบรวมองค์ความรู้ในกระบวนการผลิตน้ำปรุงรสจากผักสะทอนให้คงอยู่สืบไป
4.   เพื่อเผยแพร่ถึงคุณประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการที่มีอยู่ในน้ำปรุงรสจากผักสะทอน
ให้เป็นที่รู้จักได้อย่างแพร่หลาย
5.   ได้ศึกษาการนำน้ำผักสะทอนมาประยุกต์ใช้กับอาหารต่างๆ เช่น ตำแตงน้ำผักสะทอน 
แจ่วดำน้ำพริกสะทอน เมี่ยงโค้งน้ำผักสะทอน เป็นต้น
             6.    เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำน้ำปรุงรสจากผักสะทอนให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยในอนาคต


แนวทางการดำเนินการ และรูปแบบการแสดงผลงาน
1.    สืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำน้ำปรุงรสจากผักสะทอน
2.    ดำเนินการจัดทำโครงงาน “น้ำผักสะทอน สะท้อนภูมิปัญญาไทย”
3.    จัดทำรูปเล่มโครงงาน
4.    นำเสนอโครงการในรูปนิทรรศการ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น